دبیرخانه کلانشهر ها

شرح وظايف مديريت فني ونظارت برپيمان ها :

-  نظارت وكنترل بر عمليات پيمانكاران با توجه به نقشه ها ومشخصات فني داده شده وبررسي صورت وضعيت ها

- نظارت بر تهيه طرح هاي مربوط به امور فني وساختماني وزيرسازي وبرآورد هزينه هاي مربوطه

-  برنامه ريزي وارائه طرح هاي مربوط به پروژه هاي ساختماني

-  نظارت بر اجراي طرح هاي خيابان سازي وپياده سازي ومرمت وتعميرمستحدثات متعلق به شهرداري

-  برنامه ريزي ونظارت بر طراحي پروژه هاي عمراني درقالب بودجه هاي مصوب

-  نظارت بر تهيه طرح هاي مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها وپياده روها

-  مطالعه وبررسي پيشنهادات مناطق درزمينه جمع آوري آب هاي سطحي وتاييد وبرآورد والويت دار نمودن پروژه هاي آب هاي سطحي

-  اقدام در تدوين برنامه زمانبندي پروژه ها ونظارت آن ها براساس برنامه ها وارائه گزارش به واحد هاي زيربط

-  برنامه ريزي وهماهنگي دركميسيون هاي تحويل موقت وتحويل قطعي پروژه ها وتعمير ونگهداري ازپروژه هاي عمراني

-  انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق وبرابر ضوابط ومقررات