وضعیت
 
 

 

 آقای مهندس اصغر عزیزی

سمت:

سرپرست معاونت امورزیربنایی وحمل و نقل شهرداری

 

:Email

-

تست

شرح وظايف مديريت فني ونظارت برپيمان ها

 
 مدير نظارت بر پيمانها

نام : عبداله

نام خانوادگي: براتي

تحصيلات : كارشناس ارشد ژئوتكنيك

شماره تماس : داخلي 210 - 02433422000

آدرس ايميل : a_baraty5439@yahoo.com 
 

نام :حبيب

نام خانوادگي:احمدي

تحصيلات:كارشناسي ارشدعمران

عنوان شغل:مسئول پروژه هاي عمراني منطقه يكشماره تماس : داخلي 208 - 02433422000

آدرس ايميل :jalilnajad.zangan@yahoo.com

 
 

نام :عليرضا           

نام خانوادگي:انصاري

تحصيلات:كارشناس ارشد عمران

عنوان شغل: مسوول پروژه هاي عمراني منطقه دو

شماره تماس : داخلي 208-268 - 02433422000

آدرس ايميل : parssmehr_5657@gmail.com 

نام :تورج

نام خانوادگي:مهرزاديان

تحصيلات:مهندسي عمران

عنوان شغل: مسوول پروژه هاي عمراني منطقه سه

شماره تماس : داخلي 208-268 - 02433422000

آدرس ايميل :  Tooraj_1978@yahoo.com

 

 

نام :خليل           

نام خانوادگي:قلي زاده

تحصيلات:كارشناس عمران

عنوان شغل:ناظر آسفالت

شماره تماس : داخلي 294- 02433422000

آدرس ايميل :  Golizadeh-kh@yahoo.com       

                            

 

نام : اكبر

نام خانوادگي: ابراهيم خاني

تحصيلات: كارشناس ارشد عمران

شماره تماس : داخلي 268 - 02433422000

آدرس ايميل :   omrani@zanjan.ir

 

 نام : هوشنگ 

نام خانوادگي: هشتچيني

تحصيلات: فوق ديپلم

عنوان شغل: كميسون حفاري

شماره تماس : داخلي 205 - 02433422000

آدرس ايميل : omrani@zanjan.ir

 

 

                       

 

 

 نام :احمد

نام خانوادگي:حسني نيا

تحصيلات:كارشناسي ارشدبرق -قدرت

عنوان شغل: ناظر تاسيسات برقي

شماره تماس : داخلي 206 - 02433422000

آدرس ايميل : ashmadhasaninia@yahoo.com

 

 

نام : محمود

نام خانوادگي: خليلي

تحصيلات : كارشناس عمران

عنوان شغل: ناظر آسفالت

شماره تماس : داخلي 205 - 02433422000

آدرس ايميل : omrani@zanjan.ir 

 

 

 
   
شرح وظايف حوزه مديريت امور عمراني

 
 مدير امور عمراني

نام : علي

نام خانوادگي: هاشمي

تحصيلات: مهندسي عمران

شماره تماس : داخلي 270 - 02433422000

آدرس ايميل :           omrani@zanjan.ir

 
 

نام : محمد رضا

نام خانوادگي: نيساري تبريزي

تحصيلات: مهندسي عمران

عنوان شغل: مسئول روسازي و زيرسازيشماره تماس : داخلي 294 - 02433422000

آدرس ايميل :              omrani@zanjan.ir
 
 

نام : جمشيد

نام خانوادگي: بيگدلي

تحصيلات: ديپلم فني

عنوان شغل: مسئول اكيپ اماني و امور فاضلاب

شماره تماس : داخلي 294 - 02433422000

آدرس ايميل :             omrani@zanjan.ir

 

 

 نام :سيدسياوش

نام خانوادگي:سيدين

تحصيلات:مهندسي عمران

عنوان شغل:مسئول اموراجرايي پروژه پل سيدالشهدا(ع)

شماره تماس : داخلي 212 - 02433422000

آدرس ايميل : omrani@zanjan.ir

 
             

 

 نام : گلي

نام خانوادگي: بهشتي

تحصيلات: كارشناس ارشد علوم اجتماعي

عنوان شغل: كارشناس برنامه ريزي

شماره تماس : داخلي 214- 02433422000

آدرس ايميل : omrani@zanjan.ir

 
 نام : فرهاد            

نام خانوادگي: شريفيان

تحصيلات: مهندسي عمران

عنوان شغل: مسوول امور عمراني منطقه يك

شماره تماس : 02433455358

آدرس ايميل : omrani@zanjan.ir

 
 نام : سيد ابوالقاسم

نام خانوادگي: غائبي

تحصيلات: مهندسي عمران

عنوان شغل: مسوول امور عمراني منطقه دو

شماره تماس : 02433780503

آدرس ايميل : omrani@zanjan.ir

 
 نام : مصطفي

نام خانوادگي: نقيلو

تحصيلات: مهندسي عمران

عنوان شغل: مسوول امور عمراني منطقه سه

شماره تماس : 02433339278

آدرس ايميل : omrani@zanjan.ir